Behandelwijzen

Bij praktijk Hecate worden een aantal behandelwijzen aangeboden, die in hoofdzzk onder één noemer vallen: het beoordelen van het functioneren van uw stofwisseling in het licht van uw klachten. Daartoe breng ik alle symptomen in kaart, maar registreer ook zaken die wat over de stofwisselingsprocessen vertellen zonder dat u deze als klacht ervaart. Dit wordt standaard ondersteund door elementair laboratoriumonderzoek en zonodig met meer gericht verder laboratoriumonderzoek. Korter: langs verschillende wegen bekijken waar het bij uw stofwisseling aan zou kunnen schorten. Kerngebieden: inname, opname, omzetting en uitscheiding/detoxificatie.

Aan de hand hiervan stel ik een differentiaaldiagnose op binnen mijn wettelijke bevoegdheden en verwijs u zonodig/desgewenst terug naar reguliere zorgverleners voor verder evaluatie van problemen die binnen hun specialisatie en bevoegdheid valt. Ik ga op geen enkele wijze samenwerking met de reguliere zorg uit de weg die hiervoor open staat.

‘Functionele Geneeswijze’ is maar één van de benamingen voor de methode die hierbij gebruikt wordt. De naam Psychoneuro(endocrino)ïmmunologie of klinische PNI (of PNEI) is een wat technischer omschrijving, maar Nutritionele of Functionele Geneeskunde komt ook aardig in de buurt. Tegenwoordig zoekt de reguliere geneeskunde aansluiting bij deze richting onder de naam Leefstijlgeneeskunde. Hier wordt verbetering van de gezondheid gezocht via de weg van inzicht in fysiologische en biochemische processen: welke belemmeringen kunnen er optreden en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze op te heffen. De verschillen die hierbij met de kPNI blijven bestaan licht ik graag elders toe.

Als dit alles gebeurd is, wordt gekeken op welke praktische wijze belemmerende factoren voor een betere gezondheid kunnen worden aangepakt. Dit doen we onder andere weer in de volgorde “inname, opname, omzetting en uitscheiding/detoxificatie”

  • door die stoffen en omstandigheden aan te bieden die een optimaal functioneren of herstel mogelijk maken in een vorm die opgenomen en omgezet kan worden. Dat kan voeding zijn, maar net zo goed een andere invloed van buitenaf. Bij een verstoring van uw gevoelsleven moet er bijvoorbeeld naar gestreefd worden via subtiele interventies díe processen bij te regelen die de juiste hoeveelheden neurotransmitters (boodschapperstoffen van het zenuwstelsel) aanmaken.
  • dat wordt in de regel gedaan met behulp van natuurlijke stoffen, maar dan in therapeutische doses, omdat immers een ongewenste situatie gecorrigeerd dient te worden. Een goede therapeut weet daarbij dat ‘natuurlijk’ nog niet hetzelfde is als ‘ongevaarlijk’. Het gaat daarbij om zoveel mogelijk natuuridentieke stoffen, waar zinvol in samenstellingen zoals die in de natuur voorkomen en als zodanig synergistisch werken (versterken, beperken, veranderen, moduleren, zoals bijvoorbeeld bij cofactoren).
  • omgevingsfactoren in de ruimste zin worden daarbij meegenomen. Leefstijl, stress, zelfs zielsmatige factoren zoals zingeving kunnen uw lichamelijk functioneren sterk beïnvloeden. De indeling in de alternatieve geneeswijzen in fysiek, psychisch/mentaal, spritueel en energetisch is hier zeker bruikbaar omdat deze dimensies elkaar allemaal beïnvloeden. U kiest zelf met welke van deze dimensies aan de slag wilt. Ik heb van op deze gebieden studie gemaakt en er ervaring van opgedaan.
  • een ongeschikte levensstijl mondt vaak uit in een verstoorde darm, en in het verlengde ervan dus slecht functionerende stofwisseling. Dit is, niet onverwacht, een hoofdoorzaak gebleken van veel degeratieve ziektebeelden die vaak beperkt regulier aan te pakken zijn. Er zal dan ook vaak gewerkt worden aan een sanering van de darm, waarbij colonhydrotherapie een centrale plaats inneemt, en indien vakkundig toegepast, een milde, veilige en snelle methode is om opname van voedingsstoffen en uitscheiden van gif-/afvalstoffen te ondersteunen.
  • metabole screening, hierboven al genoemd, vormt een tweede kernonderdeel van de Functionele Geneeswijze, maar de hier gebruikte methoden en protocollen maken het de moeite waard om ze apart in de schijnwerpers te zetten. Het is vooral dáár dat mijn passie en mogelijke meerwaarde ligt, omdat de inzichten optimaal in één lijn liggen met de zowel de nieuwste wetenschappelijke inzichten als met de oudste holistische ervaringswijsheden.
  • Gezien de centrale plaats die een goede darmfunctie inneemt, is als schakel tussen nutriëntenonderzoek en darmsanering een ontlastingonderzoek en ontlastingonderzoek voor de beoordeling van de toestand van de darm en vaststelling van de focus van de behandeling een van de beste investeringen die u kunt doen. De laatste generatie is een enorme sprong vooruit bij het in kaart brengen van de darmflora, de goede en noodzakelijke, en de ongewenste, ziekmakende micro-organismen, de enzymen, en nog veel meer zinvolle indicatoren.

Samenvatting: gebruikmakend van de logica van oorzaak en gevolg probeer ik met u de grondoorzaak van gezondheidsklachten op te sporen en zo efficiënt mogelijk met u de weg terug te gaan naar een optimale gezondheid. Vanaf uw geboorte tot vandaag, met inachtname van aanleg, omgevingsfactoren en leefstijl in breedste zin. Je moet alles bekijken om niets over het hoofd te zien. Zeker als u al jaren, decennia misschien, nog geen begin van verbetering heeft kunnen vinden.  Een gesprek kan meer duidelijkheid over uw mogelijkheden.